top of page

Verkoopsvoorwaarden

(GEPUBLICEERD OP 16 september 2022 EN SINDSDIEN VAN KRACHT)

1.ONDERNEMINGSGEGEVENS

The Mommy Experts (www.themommyexperts.be), de website en webshop zijn eigendom van:

 

Dream it

Evi Duson

Hoge Paal 20

1600 Sint-Pieters-Leeuw

info@themommyexperts.be

+32 479 66 10 55

Ondernemingsnummer: BE0727.588.387

The Mommy Experts is een eensmanszaak onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet van toepassing.

 

Om jou de beste service te kunnen bieden, leg ik hieronder graag enkele huisregels vast in de verkoopsvoorwaarden. Dank je wel.

2.DEFINITIES

“Algemene Voorwaarden”: algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij elk bezoek en elk gebruik van de Website, gepubliceerd onder de titel

“Algemene Voorwaarden”;

“Verkoopsvoorwaarden”: verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het bestellen/aankopen van Producten op de Website;

“Aanbod”: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

“Klant”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

“The Mommy Experts”: de commerciële benaming van Evi Duson, eenmanszaak te Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, met Ondernemingsnummer BE0727.588.387, verkoper.

“Overeenkomst”: de overeenkomst op afstand gesloten tussen The Mommy Experts en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

“Producten”: Alle goederen en diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website, met inbegrip van de online trajecten.

“Website”: de website van The Mommy Experts, www.themommyexperts.be

3.TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Mommy Experts en op alle Overeenkomsten.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant en zullen ter beschikking worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de Algemene Verkoopsvoorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

 

4.TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

4.1.Een bestelling plaatsen op de Website

Om Producten te kunnen bestellen op www.themommyexperts.be, dient de Klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De Klant heeft zijn/haar naam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;

 • De Klant is ten minste 18 jaar oud;

 • Indien de Klant betaalt met een betaalkaart, dient de Klant eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

 

Als de Klant een persoonlijk account aanmaakt, dient de Klant ook een persoonlijke gebruikersnaam (zijn/haar e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. The Mommy Experts raadt de Klant aan het wachtwoord steeds te beschermen en aan niemand door te geven, aangezien de Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor elke aankoop die met zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt verricht.

Bestellingen op de Website doorlopen onderstaand proces:

 • De Klant kiest de Producten;

 • De Klant voert zijn/haar betalingsgegevens in;

 • De betaling wordt goedgekeurd;

 • The Mommy Experts stuurt de Klant een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;

 • The Mommy Experts int de betaling van de betaalkaart van de Klant;

 • The Mommy Experts geeft toegang tot de aangekochte Producten/diensten;

 • De Klant ontvangt de Producten.

 

Bij het plaatsen van een bestelling, moeten deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard worden waarmee de instemming van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden verkregen wordt.

 

Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Mommy Experts aanvaard zijn.

 

4.2.Verwerking van de bestelling

Geplaatste bestellingen en reservaties worden slechts bindend voor The Mommy Experts nadat The Mommy Experts de bestelling heeft geaccepteerd. The Mommy Experts kan er om welke reden dan ook voor kiezen om de bestelling of reservatie niet te accepteren.

 

Nadat de bestelling of reservatie is ontvangen, stuurt The Mommy Experts per e- mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met het bestelnummer van de Klant en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat de bestelling is geaccepteerd.

 

De acceptatie van de bestelling en het afsluiten van de Overeenkomst vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar de Klant zijn verzonden.

 

Ook na verzending van de Producten behoudt The Mommy Experts zich het recht voor de bestelling te annuleren zolang de bestelde Producten nog niet werden ontvangen.

 

Voor de Klant is de Overeenkomst definitief vanaf de bevestiging van ontvangst van de bestelling, onverminderd het recht van de Klant om de bestelling te annuleren of te herroepen overeenkomstig (de) artikel(en) van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

The Mommy Experts behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

 

 • Op het ogenblik dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de Website of er op de Website foutieve prijsinformatie werd vermeld;

 • Het bestelde Product niet beschikbaar is (indien het bestelde Product niet beschikbaar is, zal The Mommy Experts dit per e-mail laten weten aan de Klant, zie artikel 4.4 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden);

 • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;

 • The Mommy Experts geen volledige betaling heeft ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling;

 • The Mommy Experts’ beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;

 • The Mommy Experts redenen heeft om aan te nemen dat de Klant jonger is dan 18 jaar;

 • Enz. (deze oplijsting is niet-limitatief)

The Mommy Experts ziet haar Klanten graag. Indien The Mommy Experts een bestelling om een van de bovenstaande redenen annuleert of weigert zal The Mommy Experts de Klant hiervan gemotiveerd inlichten per e-mail binnen de 5 werkdagen na de beslissing tot weigering of annulering. De Klant krijgt natuurlijk in voorkomend geval ook de eventueel reeds betaalde prijs van het Product en de leveringskosten binnen een redelijke termijn teruggestort.

4.3.Betaling en betalingsmiddelen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart

 • via credit card

 • via PayPal

De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de

bestelling.

 

Als The Mommy Experts niet de volledige betaling ontvangt binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de bestelling, heeft The Mommy Experts overeenkomstig Artikel 4.2 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden het recht om de bestelling te annuleren.

 

Voor de afhandeling van de online betalingen werkt The Mommy Experts samen met wix.com. The Mommy Experts heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van de Klanten. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde betaalkaarten worden op de Website vermeld. De Klant moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer hij/zij de bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht op het ogenblik van de bestelling.

4.4.Beschikbaarheid, Verzending en Levering

The Mommy Experts garandeert niet dat alle Producten die op de Website worden geadverteerd beschikbaar zijn.

Het Aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en The Mommy Experts behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen. The Mommy Experts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet meer beschikbaar zijn van een Product.

 

The Mommy Experts verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om Producten te verzenden binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen tussen The Mommy Experts en de Klant op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Indien The Mommy Experts niet in staat is om de Producten binnen voorgenomen termijnen te verzenden, verbindt The Mommy Experts zich ertoe de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (via e-mail), binnen een redelijke termijn nadat The Mommy Experts zelf in kennis is van het verstrijken van de voorgenomen termijn. Er zal dan een nieuwe, redelijke termijn worden afgesproken, dewelke opnieuw zal gelden als inspanningsverbintenis.

 

Als The Mommy Experts er niet in zou slagen ook binnen deze tweede termijn te verzenden, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren overeenkomstig artikel 11 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

5.PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die vermeld worden op de Website op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst. Alle vermelde prijzen op de Website zijn uitgedrukt in EURO en vrijgesteld van BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via de Website.

 

Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld in het winkelmandje.

 

Niettegenstaande The Mommy Experts de Website met de nodige zorg heeft opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de Website weergegeven prijzen.

 

Enige foutief weergegeven prijzen of weglatingen zullen door The Mommy Experts zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor The Mommy Experts. The Mommy Experts behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen hebben natuurlijk geen invloed op de prijzen van reeds bestelde Producten.

 

Als The Mommy Experts vaststelt dat de prijs van een besteld Product niet correct vermeld staat/stond op de Website op het ogenblik van de bestelling, zal The Mommy Experts schriftelijk contact opnemen (per e-mail) met de Klant zodra The Mommy Experts kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de Producten alsnog te blijven kopen aan de correcte prijs of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure opgenomen in artikel 11 van de Verkoopsvoorwaarden. The Mommy Experts behoudt zich tevens het recht voor de bestelling te annuleren overeenkomstig Artikel 4.2 van de  Verkoopsvoorwaarden.

 

6.GARANTIE

The Mommy Experts voorziet voor haar Klanten, die gekwalificeerd kunnen worden als consumenten in de zin van het Wetboek Economisch Recht, een garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van levering, op alle Producten.

 

The Mommy Experts respecteert uiteraard de wettelijke regeling die hiervoor voorzien is.

 

De garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten. Dit wil zeggen dat de oorzaak van het defect of het gebrek reeds moest bestaan op het ogenblik van de levering, maar op dat ogenblik nog niet zichtbaar was.

 

Indien het Product defect gaat binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de

levering. Indien The Mommy Experts meent dat dit niet het geval is, kan zij hiervan het tegendeel bewijzen.

 

Indien het defect meer dan zes (6) maanden na de levering wordt vastgesteld, dan wordt het defect geacht te zijn ontstaan na de levering. De Klant kan hiervan het tegendeel bewijzen.

Om beroep te kunnen doen op deze garantie, moet de Klant het aankoopbewijs van het Product kunnen voorleggen.

 

De garantie is nooit van toepassing op gebreken door oorzaak van ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleidingen. Het defect of gebrek bestond in dat geval immers niet op het ogenblik van de levering.

 

De Klant moet The Mommy Experts via e-mail op info@themommyexperts.be  informeren over de gebrekkige Producten binnen een korte termijn (maximaal 5 werkdagen) nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn.

De retourregeling van artikel 12 is desgevallend van toepassing.

 

Ten aanzien van ondernemingen en Klanten die Producten aankopen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten, geldt de garantieregeling van dit artikel niet. Ten aanzien van ondernemingen staat The Mommy Experts enkel in voor de niet-conforme levering en/of verborgen gebreken. De wettelijke regeling is desgevallend van toepassing.

The Mommy Experts voorziet de mogelijkheid dat de Klant de aangekochte digitale producten meermaals kan openen, bekijken en volgen, doch garandeert deze mogelijkheid slechts voor een periode die beperkt is tot de vermelde periode bij de aankoop van het digitale product.

7.AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP DE WEBSITE

De weergave van de kleuren van de Producten op deze Website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de Website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

8.EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT RISICO’S

 

De geleverde Producten blijven tot op het moment van de gehele betaling de exclusieve eigendom van The Mommy Experts.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

De risico’s verbonden aan het Product vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant vanaf het ogenblik van de levering.

 

9.SANCTIE NIET-BETALING

Onverminderd het bepaalde in Artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, is er, indien er sprake is van een laattijdige of een niet-betaling bij bestelling van Producten, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 5% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag indien de Klant een consument is. Is de Klant een onderneming geldt een intrestvoet van 12% per jaar.

10.RECHT OM EEN BESTELLING TE ANNULEREN VÓÓR LEVERING

De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

 

De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@themommyexperts.be, met vermelding van het

ordernummer. Annuleren kan in principe ook per post naar The Mommy Experts, Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, maar aangezien de brief moet ontvangen worden voor de verzending van de bestelling stuit deze kennisgevingswijze op praktische bezwaren.

 

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar het adres opgegeven bij de bestelling en zal The Mommy Experts de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de krediet- of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

 

Na verzending van de bestelling, is het voor de Klant niet langer mogelijk om de bestelling te annuleren. Is de Klant consument, dan beschikt deze in dat geval wel nog steeds over het Herroepingsrecht voorzien in Artikel 12.

 

11.RETOURZENDINGEN EN HERROEPINGSRECHT

Als de Klant een Product heeft gekocht voor eigen persoonlijk gebruik, in diens hoedanigheid als consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht, heeft de Klant een herroepingsrecht.

 

Dit wil zeggen dat de Klant kan beslissen om de Producten na ontvangst niet te bewaren en terug te zenden.

 

De Klant moet desgevallend de klantenservice (per e-mail: info@themommyexperts.be of per post : The Mommy Experts, Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product ondubbelzinnig op de hoogte stellen en een verzoek tot herroeping indienen. Om dit verzoek in te stellen dient er geen reden gegeven te worden.

De termijn van 14 dagen begint te lopen:

 

 • indien de levering één enkel Product is, de dag na ontvangst van het Product door de Klant;

 • indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, de dag nadat de Klant het laatst bestelde Product heeft ontvangen;

 

Indien The Mommy Experts de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verschaft, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen.

 

Indien The Mommy Experts dit verzoek goedkeurt, zal de Klant per e-mail de noodzakelijke instructies ontvangen voor de retournering (waaronder het modelformulier voor herroeping).

 

De Klant heeft eveneens het recht om de gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn (niet-conforme levering/verborgen gebreken/toepassing garantieregeling). De Klant dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering, resp. vaststelling van het (verborgen) gebrek (max. 5 werkdagen), een verzoek in te dienen bij The Mommy Experts. Indien The Mommy Experts dit verzoek goedkeurt, zal zij de Klant per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

 

Indien het verzoek tot herroeping/retournering wordt goedgekeurd, moet de Klant de goederen onverwijld, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 5 werkdagen na de dag van de kennisgeving van de aanvaarding van het verzoek, terugzenden of overhandigen aan The Mommy Experts. De Klant is op tijd als de goederen teruggestuurd worden voordat de termijn van 5 werkdagen is verstreken.

 

The Mommy Experts zal verzoeken tot herroeping of retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet Product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het Product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor bvb. boeken), en de Producten in de originele verpakking en, indien van toepassing met hun originele labels worden teruggestuurd.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

 • Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst is uitgevoerd door The Mommy Experts;

 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop The Mommy Experts geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • De levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd;

 

 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

 • De levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

 • Overeenkomsten waarbij de Klant de onderneming specifiek heeft verzocht om hem/haar te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud (deze beperking van het herroepingsrecht is niet van toepassing op aanvullende diensten of leveringen die werden verricht in het kader van de dringende herstelling of het onderhoud, zonder dat deze noodzakelijk waren);

 • Digitale producten en digitale cursussen of workshops, meer in het algemeen alle beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden. Indien er zich een fout voordoet of een cursus niet naar behoren werkt, neem dan contact op met info@themommyexperts.be. We zetten het zo snel mogelijk voor je recht.

 • De levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;

 • Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;

 • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;

 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn/haar erkenning dat hij daarbij zijn/haar herroepingsrecht verliest;

 • Overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in zijn/haar bezit waren. De Klant is ertoe gehouden de Producten met zorg, als een goede huismoeder / huisvader, te behandelen en te retourneren in de staat waarin ze zijn geleverd. Alle kosten voor het retourneren van de Producten vallen ten laste van de Klant.

 

Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door The Mommy Experts zijn ontvangen.

Als de Klant Producten retourneert

 1. die niet mogen worden teruggestuurd,

 2. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,

 3. die niet goed zijn verpakt,

 4. waarvan Producten ontbreken,

 5. waarvoor de Klant niet voor de aflevering heeft betaald of

 6. waaraan de Klant niet de benodigde zorg heeft besteed bij het terugsturen van die Producten,

 

behoudt The Mommy Experts zich het recht voor om de retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om de kosten voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten, alsook eventuele waardeverminderingen in rekening te brengen. Deze worden verrekend met de het bedrag dat aan de Klant moet worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

 

The Mommy Experts behoudt zich hetzelfde recht voor in de gevallen de Klant ten onrechte beroep doet op de garantieregeling.

In geval van aanvaarde herroeping zal The Mommy Experts de reeds door de Klant betaalde bedragen, incl. de standaard leveringskost, terugbetalen na ontvangst van de geretourneerde Producten. De terugbetaling gebeurt binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

 

In geval van aanvaarde retournering in het kader van de garantieprocedure, heeft The Mommy Experts de keuze om het Product, te herstellen/te vervangen en terug te zenden aan de Klant, dan wel de door de Klant betaalde bedragen, incl. de standaard leveringskost terug te betalen.

The Mommy Experts heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

 

In het geval van een retourzending of herroeping van een of meer Producten die werden aangekocht in het kader van een koppelverkoop, blijft het door The Mommy Experts terug te betalen bedrag in elk geval beperkt tot het verschil van de normale (lees: buiten het kader van de koppelverkoop) op de Website gehanteerde prijs van de Producten die geen voorwerp uitmaken van de retourzending/herroeping en de uiteindelijk voor het totaalpakket betaalde prijs.

12.OVERMACHT

The Mommy Experts doet al het mogelijke om haar verplichtingen na te komen, maar zal zelf soms ook geconfronteerd worden met omstandigheden die zij niet in de hand heeft, waardoor zij bepaalde verbintenissen niet, of met vertraging zal uitvoeren. Hiervoor kan The Mommy Experts niet aansprakelijk gesteld worden. Als er een vertraging optreedt, belooft The Mommy Experts de nodige inspanningen te doen om deze vertraging zoveel als mogelijk te beperken. Indien het onmogelijk wordt om de bestelde Producten te leveren, wordt de aansprakelijkheid van The Mommy Experts beperkt tot de waarde van de niet-geleverde Producten (vermeerderd met eventuele bijkomende leveringskosten).

13.AANSPRAKELIJKHEID

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor The Mommy Experts geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vermeld.

 

De aansprakelijkheid van The Mommy Experts met betrekking tot elk Product aangekocht op de Website is beperkt tot de aankoopprijs ervan. Met aankoopprijs wordt de prijs bedoeld die de Klant ervoor betaalde.

 

The Mommy Experts is niet aansprakelijk voor schade door oorzaak van ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleidingen.

 

The Mommy Experts is niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan.

 

De inhoud van artikels en Producten, waaronder doch niet beperkt tot de cursussen, zijn met de grootste zorg samengesteld en onderzocht. The Mommy Experts streeft ernaar correcte informatie te delen met haar lezers, doch kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade berokkend door de gedeelde informatie. The Mommy Experts geeft geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Website vrij zou zijn van andere schadelijke elementen en programma’s. Dit geldt ook voor hyperlinks op de Website van derden.

 

Het bezoeken, raadplegen en het gebruik van de Website gebeurt dan ook op uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

 

Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet echter afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van de wet en niets in deze Verkoopvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

14.PERSOONSGEGEVENS

The Mommy Experts engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Klant heeft te allen tijde toegang tot alle gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan deze laten corrigeren.

 

Alle nodige informatie hierover wordt teruggevonden in onze privacyverklaring.

 

15.INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze Website, alle The Mommy Experts werken, zijnde onder andere, doch niet beperkt tot de lay-out, logo’s, iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, artikels, tekeningen, data, databanken, software en digitale producten gepubliceerd op de Website en gecreëerd door of voor The Mommy Experts, en alle Producten zijn intellectueel eigendom van The Mommy Experts (niet-limitatieve lijst).

 

Om de bestaande auteursrechten te respecteren, mogen bovenvermelde zaken én hun inhoud niet worden doorgegeven of verkocht aan derden. De Klant erkent en aanvaardt dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van The Mommy Experts.

 

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Mommy Experts mag niets van deze Website worden gekopieerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Er wordt benadrukt dat dit verbod ook geldt voor cursussen en opleidingen die op de Website worden verkocht. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor korte aanhalingen uit artikels, maar dan enkel indien een correcte bronvermelding wordt gehanteerd.

Natuurlijk mag de Klant ook steeds gebruik maken van de Website om informatie betreffende zijn/haar bestelling of zijn/haar persoonsgegevens te kopiëren.

 

In geval van miskenning van de intellectuele eigendomsrechten van The Mommy Experts, kunnen er strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures worden ingesteld met het oog op het bekomen van een vergoeding van de door The Mommy Experts geleden schade.

16.SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onwettig of niet tegenstelbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene Verkoopvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.

17.VRAGEN OF KLACHTEN

Voor vragen of eventuele klachten kan de Klant steeds contact opnemen met The Mommy Experts:

 

18.TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en alle aankopen van Producten, is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn de hoven en rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

BIJLAGE I : Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan The Mommy Experts, Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België), info@themommyexperts.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [indien op papier]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page