top of page

Algemene Voorwaarden

(GEPUBLICEERD OP 16 september 2022 EN SINDSDIEN VAN KRACHT)

ALGEMENE VOORWAARDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Welkom bij The Mommy Experts! De plaats waar je ondersteund en geadviseerd wordt tijdens de voorbereiding op de geboorte zodat je bewust en vol zelfvertrouwen kan verbinden en genieten met je baby en gelijkgestemden.  De trajecten van The Mommy Journeys en de Birth Concept Packages werden met veel liefde en de grootste zorg samengesteld om jou voor 100% voor te bereiden op de komst van jouw wonder.

 

Bij The Mommy Experts staat de cliënt centraal en is het belangrijk dat je je comfortabel voelt bij het traject dat je volgt. Om jou de beste service te kunnen aanbieden, heb ik enkele regels opgesteld en deze vervat in deze algemene voorwaarden. Ik hoop dat The Mommy Experts deel mag uitmaken van jouw ontwikkeling als persoon, als vrouw en tijdens het proces als toekomstige mama!

 

Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in werking op 16 september 2022.

1.ONDERNEMINGSGEGEVENS

The Mommy Experts (www.themommyexperts.be), de Website en Webshop zijn eigendom van en worden beheerd door de eenmanszaak Dream it, Evi Duson, Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw  – België met Ondernemingsnummer BE0727.588.387.

‘Dream it’ is een eenmanszaak onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet van toepassing.

Hierna wordt de term The Mommy Experts gebruikt als aanduiding van zowel de Website en de Webshop.

 

2.ALGEMEEN

Door gebruik te maken van de website www.themommyexperts.be (hierna: de Website) en de vereiste om de algemene voorwaarden eerst te lezen en goed te keuren, aanvaard je de hiernavolgende algemene voorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) en verbind je je er als gebruiker toe deze na te leven bij elk bezoek en elk gebruik van de Website.

Indien je de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, moet je de Website onmiddellijk verlaten, en ontvang je geen services aangeboden en verzorgd door The Mommy Experts.

The Mommy Experts behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Eventuele wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bezoeken of bestellingen die op of na de datum van de wijziging worden verricht. Het verdere gebruik van de Website zal beschouwd worden als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

3.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze Website en alle The Mommy Experts verwezenlijkingen, zijnde onder andere, doch niet beperkt tot de lay-out, logo’s, teksten, iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, artikels, tekeningen, data, databanken, software en digitale producten gepubliceerd op de Website en gecreëerd door of voor The Mommy Experts, zijn intellectueel eigendom van The Mommy Experts (niet-limitatieve lijst).

 

Om de bestaande auteursrechten te respecteren, mogen bovenvermelde zaken én hun inhoud niet worden doorgegeven, verkocht of gebruikt aan derden. Door gebruik te maken van deze Website erken en aanvaard je dat alle verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van The Mommy Experts.

 

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Mommy Experts mag niets van deze Website worden gekopieerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor korte aanhalingen uit artikels, maar dan enkel indien je een correcte bronvermelding hanteert en dit vooraf gevraagd hebt.

 

Natuurlijk mag je ook steeds gebruik maken van de Website om informatie betreffende je bestelling of je persoonsgegevens te kopiëren.

 

In geval van miskenning van de intellectuele eigendomsrechten van The Mommy Experts, kunnen er strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures worden ingesteld met het oog op het bekomen van een vergoeding van de door The Mommy Experts geleden schade.

 

Bijdragen van derden aan de Website zijn ook mogelijk. Indien je zelf een werk instuurt, dan mag dat werk niet reeds beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij je zelf eigenaar bent van die rechten. Indien je dat wenst kan je The Mommy Experts contacteren om jouw werk te plaatsen op de Website. The Mommy Experts is daartoe evenwel niet verplicht. Indien je een werk wil insturen of hier vragen over hebt, stuur gerust een e-mail naar info@themommyexperts.be

4.AANSPRAKELIJKHEID

The Mommy Experts kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website.

 

De inhoud van artikels en online producten op de Website is met de grootste zorg samengesteld en onderzocht. The Mommy Experts streeft ernaar correcte informatie te delen met de bezoekers van de Website.

The Mommy Experts geeft evenwel geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Website vrij zou zijn van andere schadelijke elementen en programma’s. Dit geldt ook voor hyperlinks van derden op de Website.

 

Het bezoeken, raadplegen en het gebruik van de Website gebeurt dan ook op uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

The Mommy Experts is evenmin niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan.

Je verbindt je er als gebruiker toe om The Mommy Experts te vrijwaren tegen iedere vordering, welke door een derde wordt ingesteld ten gevolge van informatie die jou wordt verstrekt op basis van de Website en het gebruik ervan (met inbegrip van links naar andere websites).

De Algemene Voorwaarden doen evenwel geen afbreuk aan het recht op vergoeding van de schade die je zou lijden ten gevolge van bedrog of opzettelijke fout van The Mommy Experts, of iemand waarvoor The Mommy Experts wettelijk aansprakelijk is. Ik hoop natuurlijk dat dit nooit het geval zal zijn. En onthoud altijd: algemeen advies kan nooit de individuele, aangepaste zorg van een zorgverlener vervangen. Twijfel je of zit je met een (medisch) probleem, neem dan zeker contact op met jouw zorgverlener.

 

5.OVERMACHT

The Mommy Experts verbindt zich ertoe ten aanzien van jou, de Gebruiker, om de nodige inspanningen te leveren om al haar verplichtingen na te komen. Soms is er echter sprake van overmacht, zijnde iedere omstandigheid die buiten de wil van The Mommy Experts om ontstaat en tot gevolg heeft dat de uitvoering van de verbintenissen onredelijk bezwaard of zelfs onmogelijk wordt.

 

In dergelijke gevallen kan The Mommy Experts niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken. Als er een vertraging optreedt, zal The Mommy Experts haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen. Indien de verbintenis niet meer kan worden uitgevoerd, zullen wij samen met de Gebruiker naar een oplossing zoeken.

6.VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, bovenop de Algemene Voorwaarden, op alle bestellingen en verkooptransacties via de Website of Webshop met betrekking tot de op de Website aangeboden producten. Voor meer informatie, wordt verwezen naar de verkoopvoorwaarden op de Website.

7.PERSOONSGEGEVENS

The Mommy Experts engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Door gebruik te maken van de Website, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden. Door cookies te accepteren aanvaard je The Mommy Experts’ gebruik van cookies, inclusief cookies van derden die op deze website geplaatst worden door onze leveranciers.

 

The Mommy Experts vindt de bescherming van jouw privacy natuurlijk belangrijk. Evi Duson, Hoge Paal 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens verkregen via www.themommyexperts.be, forms op de Website, de nieuwsbrief en de Webshop. Voor vragen kan je me bereiken via e-mail, info@themommyexperts.be

 

Jouw gegevens worden gebruikt door The Mommy Experts en de diensten die ik nodig heb om deze Website en Webshop draaiende te houden. Deze diensten zijn:

 • Website en marketing analytics;

 • De verkoop van de producten/diensten;

 • Je inschrijven voor de nieuwsbrief;

 • Het gebruiken van producten/diensten.

 

Gebruik van je gegevens voor andere doeleinden dan hierboven beschreven of het doorgeven van je gegevens aan externe organisaties is uitdrukkelijk uitgesloten.


Volgende spelers hebben eveneens toegang tot jouw informatie:

 

 • Wix.com, de service waarmee de tips, cursussen en diensten tot bij jou komen

 • Google Analytics plaatst cookies in je browser om ons geaggregeerde statistieken te geven over het gebruik van de website.

 • Wix Store behandelt bestellingen in de shop en slaat hiervoor gegevens (echter geen betaalgegevens) op voor onbepaalde duur. Immers, wanneer je bij ons een online product koopt, ontvang je daarvan e-mail voor in je mailbox met inloggegevens. Opdat die (persoonlijke) login zou blijven werken en jij dus optimaal gebruik kan maken van je aankopen, wordt je naam en e-mailadres bijgehouden.

 • Wix.com ontvangt je gegevens om zo de nieuwsbrief te versturen

 • Wix.com ontvangt je gegevens indien je een online cursus aankoopt

 • Wix.com verwerkt jouw betaalgegevens bij een online betaling

 • Wix.com ontvangt je gegevens wanneer je een plekje reserveert via de online gegevens

 • Facebook inc., Instagram of andere partners die we gebruiken om reclame te maken op sociale media – zodat we mama’s de weg kunnen wijzen naar onze diensten.

 

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief houd ik je gegevens bij tot je zelf aangeeft dat je de mails niet meer wil ontvangen. Je kan dat door uit te schrijven onderaan iedere mail die ik je stuur.

 

Je kan je persoonlijke gegevens inkijken, ze laten rechtzetten en ze laten verwijderen onder de wettelijke voorwaarden. Laat weten wat je wilt op info@themommyexperts.be en The Mommy Experts helpt je graag verder.

 

Al deze informatie (en meer) kan je ook vinden in de privacyverklaring op de Website.

 

Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van het gekozen paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen. The Mommy Experts heeft geen toegang tot dit paswoord.

Elke commentaar en reactie, in de breedste zin van het woord, die je uit eigen beweging aan The Mommy Experts bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. The Mommy Experts behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie vrij te gebruiken, voor zover de bestaande privacy- regelgeving zich hier niet tegen verzet.

8.SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene Voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

 

9.CONTACTGEGEVENS

The Mommy Experts is natuurlijk bereikbaar indien je verdere vragen zou hebben. Contact opnemen kan per e-mail op info@themommyexperts.be of via telefoon (+32 479 66 10 55).

 

10.TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden en op het gebruik van de Website is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn de hoven en rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

bottom of page